• ZNALEC: Ing. Juraj Pavlovič
 • ODBOR: Stavebníctvo
 • ODVETVIE: Odhad hodnoty nehnuteľností
 • EVIDENČNÉ ČÍSLO: 915579

VYHOTOVÍME ZNALECNÉ POSUDKY PRE VŠETKY NEHNUTEĽNOSTI:

 • posudky bytov, nebytových priestorov
 • rodinných domov
 • pozemkov a záhrad
 • obytných domov, administratívnych budov, priemyselných budov, skladov, hál
 • garáží, chát, drobných stavieb
 • iných stavieb

HLAVNÉ ÚČELY ZNALECKÝCH POSUDKOV:

 • uzatvorenie záložnej zmluvy a zriadenie záložného práva 
 • prevod nehnuteľnosti (kúpa, predaj)
 • dedičské konania
 • exekučné konania
 • darovacia zmluva
 • vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • zriadenie vecného bremena za odplatu
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • iný účel

PODKLADY POTREBNÉ PRE VYPRACOVANIE POSUDKOV:

 • zadávateľ znaleckého posudku (Meno , Priezvisko , adresa)
 • identifikácia predmetu ohodnotenia (typ, adresa, príslušenstvo)
 • kópia z katastálnej mapy
 • číslo listu vlastníctva, kataster, obec, parcelné čísla pozemkov, ktoré budú predmerom ohodnotenia
 • nadobúdacie doklady (kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské konanie, iné)
 • geometrický plán objektu ohodnotenia
 • doklad o veku objektu ohodnotenia (vydá príslušný správca bytového domu, kolaudačné rozhodnutie)
 • potvrdenie o rekonštrukcii bytového domu (vydá príslušný správca bytového domu)
 • stavebná dokumentácia objektu ohodnotenia – ak nieje k dispozícii vyhotoví znalec